Finanční konsolidace

Společně s rostoucím počtem akvizic organizací roste důležitost a uplatnění procesů finanční konsolidace. Finanční konsolidace je nutným prostředkem pro řízení hospodaření holdingů. Bez funkční finanční konsolidace jsou znatelně oslabeny další procesy v řízení výkonnosti holdingu, protože jen na základě konsolidovaných reportů s eliminovanými obchodními vztahy v rámci holdingu, mohou vlastníci holdingu korektně zhodnotit jeho efektivitu.

Proces finanční konsolidace zahrnuje obvykle následující dílčí kroky:

  • Datová konsolidace je proces, kterým jsou data z heterogenních struktur převedena do jednotné datové struktury. V rámci tohoto procesu musí být často data transformována z lokálních účetních osnov a čištěna, aby v konsolidované účetní struktuře měla data různého původu stejnou vypovídací hodnotu.
  • Zásadním požadavkem při finanční konsolidaci je snadná a flexibilní definice vlastnických podílů holdingu v jednotlivých vlastněných organizacích. Na základě definovaného podílu vlastnictví jsou do hospodářských výsledků holdingu nebo jeho částí započítány poměrné části z výsledků vlastněných organizací. Pro různé míry podílu vlastnictví jsou také používány různé konsolidační metody.
  • Vyloučení transakcí v rámci holdingu je nejnáročnějším procesem finanční konsolidace. V zásadě může vylučování probíhat na úrovni jednotlivých transakcí nebo na agregované úrovni obratů na finančních účtech.
  • Stejně jako v případě transakcí v rámci holdingu je také pro agregovaná data hlavních účetních knih, která jsou získána při datové konsolidaci, nutná aplikace sofistikovaného modelu přepočítání hodnot v různých měnách.
  • V rámci holdingu je nutné po eliminaci vzájemných transakcí a po dílčích konsolidacích umožnit dodatečné účetní zaokrouhlení a opravy na vyšších organizačních úrovních. Provádět tyto opravy ve zdrojových účetních systémech a následně je znovu konsolidovat je neefektivní, proto by při finanční konsolidaci mělo být možné provádět tyto úpravy v softwarovém nástroji pro finanční konsolidaci, který provádí samotnou finanční konsolidaci, a z kterého jsou následně poskytnuty informace pro reporty.
  • Primárním výstupem finanční konsolidace jsou konsolidované statutární a manažerské reporty. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash flow atd. musí umožnit zobrazit informace o hospodaření jednotlivých organizací před a po vyloučení transakcí v rámci organizačních struktur holdingu, v originální měně, nebo v měně holdingu. Na úrovni holdingu jako celku musí být zobrazovány údaje po eliminaci transakcí v rámci holdingu, po převodu na společnou měnu a po zohlednění majetkových podílů.

V současné době již většina holdingových společností přechází na využívání specializovaných nástrojů pro finanční konsolidaci, protože celý proces finanční konsolidace je bez těchto nástrojů velmi pomalý a neefektivní.

Řešíte ve Vaší společnosti také téma finanční konsolidace a zdá se Vám, že ji neprovádíte ideálně? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi se s Vámi sejdeme, prodiskutujeme Vaši situaci a navrhneme Vám řešení.

Nabízíme Vám realizaci řešení pro podporu finanční konsolidace:

  • s využitím dlouhodobých zkušeností našich konzultantů
  • na základě Vašich požadavků a best practise
  • na platformách třech nejdůležitějších dodavatelů technologií (IBM, Oracle, SAP)