FINANČNÍ KONSOLIDACE

Řízení výkonnosti a efektivity společnosti.

Společně s rostoucím počtem akvizic organizací roste důležitost a uplatnění procesů finanční konsolidace. Finanční konsolidace je nutným prostředkem pro řízení hospodaření holdingů. Bez funkční finanční konsolidace jsou znatelně oslabeny další procesy v řízení výkonnosti holdingu, protože jen na základě konsolidovaných reportů s eliminovanými obchodními vztahy v rámci holdingu, mohou vlastníci holdingu korektně zhodnotit jeho efektivitu...

Datové konsolidace

Datová konsolidace je proces, kterým jsou data z heterogenních struktur převedena do jednotné datové struktury. V rámci tohoto procesu musí být často data transformována z lokálních účetních osnov a čištěna, aby v konsolidované účetní struktuře měla data různého původu stejnou vypovídací hodnotu.

Nastavení vlastnictví

Zásadním požadavkem při finanční konsolidaci je snadná a flexibilní definice vlastnických podílů holdingu v jednotlivých vlastněných organizacích. Na základě definovaného podílu vlastnictví jsou do hospodářských výsledků holdingu nebo jeho částí započítány poměrné části z výsledků vlastněných organizací. Pro různé míry podílu vlastnictví jsou také používány různé konsolidační metody.

Eliminace transakcí

Vyloučení transakcí v rámci holdingu je klíčovým a nejnáročnějším procesem finanční konsolidace. V zásadě může vylučování probíhat na úrovni jednotlivých transakcí nebo na agregované úrovni obratů na finančních účtech. Eliminace na úrovni transakcí je rozhodně přesnější, ale také komplikovanější. Mnohdy je získávání detailních informací z účetních systémů jednotlivých organizací natolik nákladné, že tento způsob vylučování není efektivní. Každopádně by oba uvedené způsoby měly vést ke stejnému výsledku. Při vylučování na úrovni transakcí je s ohledem na objem zpracovávaných dat nutná kombinace automatizovaného a manuální přístupu. Automatizovaný přístup musí být schopen zachytit drtivou většinu eliminací na základě nadefinovaných pravidel a omezení. Základním omezením je aplikace účetních pravidel, která přesně vymezují, jaké položky mohou být proti sobě automaticky eliminovány. Dalším klíčovým problémem, který musí softwarové nástroje pro finanční konsolidaci efektivně řešit, jsou převody částek transakcí mezi různými měnami, pokud jsou v rámci holdingu vedena účetnictví jednotlivých organizací v různých měnách. Vzhledem k tomu, že pro automatizaci vylučování jsou kromě identifikátorů transakcí klíčové také částky transakcí, musí být tyto převáděny přesně. Zároveň však musí být možné, aby business uživatelé mohli flexibilně nastavovat toleranční míry automatického vylučovaní a automaticky vznikaly položky kompenzující rozdíly spárovaných transakcí.

Převody měn a zaokrouhlení

Stejně jako v případě transakcí v rámci holdingu je také pro agregovaná data hlavních účetních knih, která jsou získána při datové konsolidaci, nutná aplikace sofistikovaného modelu přepočítání hodnot v různých měnách.

Konsolidované reporty

Primárním výstupem finanční konsolidace jsou konsolidované statutární a manažerské reporty. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash flow atd. musí umožnit zobrazit informace o hospodaření jednotlivých organizací před a po vyloučení transakcí v rámci organizačních struktur holdingu, v originální měně, nebo v měně holdingu. Na úrovni holdingu jako celku musí být zobrazovány údaje po eliminaci transakcí v rámci holdingu, po převodu na společnou měnu a po zohlednění majetkových podílů.

Máte zájem o více informací?

Preferovaný typ kontaktu