PRO.MED.CS Praha a.s. - případová studie

PRO.MED.CS je českým výrobcem a prodejcem lékových generik. Pohybuje se ve vysoce regulovaném prostředí. Své produkty exportuje do desítek zemí po celém světě. Prodej a distribuci zajišťuje prostřednictvím sítě partnerských firem nebo vlastních zastoupení.


 

Požadavky

Cílem projektu bylo nahrazení stávajícího plánovacího systému založeného na desítkách excelovských souborů novým moderním systémem. Systém musel zohlednit specifika práce v několika zemích světa. Systém pracuje s několika měnami a v několika jazykových mutacích.

Systém dále měl umožnit paralelní plánování dle scénářů, podporu forecastingu, připojení komentářů na úrovni jednotlivých hodnot plánu a zjednodušené simulace sekundárních alokací.

Řešení

Zákazníkovi jsme navrhli a následně implementovali robustní řešení postavené na centrálním modelu, centrální správě dat. Systém je rozdělen do 12 modulů.

Plánovací systém podporuje následující procesy:

  • nastavení konfiguračních hodnot plánu příštího roku,
  • tvorba naturálních a finančních plánů,
  • schvalování plánů,
  • porovnávání plánů se skutečností a tvorba prognóz,
  • výměna dat s okolními systémy.

Tyto procesy pokrývají celý cyklus finančního plánování. Reporty a přístupy do jednotlivých kostek Plánovacího systému pak umožňují analýzu plánů a dosažených výsledků v časovém horizontu mnoha let.

Plánovací systém je komplexním systémem pracujícím s několika finančními a naturálními plány:

  • tříletým finančním plánem ve formátu výkazu zisků a ztrát,
  • jednoletým plánem ziskovosti ve formátu výkazu příjmů na úrovni EBIT,
  • naturálním plánem vnitropodnikových výkonů,
  • plánem skladových zásob.

Systém je provázán s dalšími firemními informačními systémy, s nimiž si vyměňuje data, zvláště pak na SAP ERP. Zabezpečení modelu je zajištěno na úrovni jednotlivých rolí, např. každý uživatel vidí jen svá data. Systém také zajišťuje několik workflow, pro schvalování dílčích plánů.

Přínos

Zpřehlednění plánovacího procesu
Ladění kompletních plánů trvá několik měsíců a účastní se jej desítky pracovníků. Systém pomáhá koordinaci těchto aktivit a přehledu o jejich stavu.

Standardizace uživatelského prostředí
Všichni uživatelé pracují se standardizovanými objekty a formuláři.

Modelování plánů
Uživatelé vidí v on-line režimu dopady změn vstupů do celkového hospodářského výsledku a do ziskovosti jednotlivých produktů.

Eliminace chybovosti

Přístup k datům v reálném čase, zkrácení doby

– plánovacího cyklu
- zpracování reportů

Jednoznačnost dat
V Excelu bylo možné vzorec přepsat, nyní existuje v centrálním skladu pouze jeden vzorec, do kterého je omezený přístup.

Sledování činnosti uživatelů
Uchování historie aktivity uživatelů umožňuje v případě potřeby zjistit, kdo a kdy zanesl jaké údaje, případně chyby.

Technologie: IBM Planning Analytics Local